index.php
I. Organizatorzy
 1. Organizatorem Treningów Women's Run, zwanych dalej „Treningami” jest ABK Grupa.
II. Cele i forma Treningów
 1. Popularyzacja biegania głównie wśród kobiet jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 3. Promocja poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy jako przyjaznych dla biegaczy i promujących zdrowy i aktywny styl życia.
 4. Integracja środowisk w dzielnicy zainteresowanych aktywnością fizyczną.
 5. Treningi mają charakter rekreacyjny i są wskazówką, jak w sposób aktywny i przyjemny można spędzać czas wolny.
 6. Treningi prowadzone są przez przeszkolonych trenerów, wyznaczonych do tego przez Organizatora.
III. Termin i miejsce
 1. Treningi odbywają się cyklicznie, 1-2 razy w tygodniu.
 2. Dokładny termin i miejsce Treningów ustala Organizator.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Treningów dostępne są na stronie internetowej www.womensrun.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.womensrun.pl.
IV. Uczestnictwo i Zgłoszenia
 1. Każdy Uczestnik Treningów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Wszyscy uczestnicy Treningów muszą mieć ukończone 18 lat.
 3. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej udział.
 4. Udział w Treningach jest nieodpłatny.
 5. Uczestnicy biorą udział w Treningach na swoją odpowiedzialność.
 6. Podczas trwania zajęć ich uczestnicy powinni stosować się do zaleceń trenerów. Zaleca się, aby uczestnicy Treningów mieli obuwie sportowe i odzież przystosowaną do biegania i aktualnych warunków pogodowych.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Treningach jest wysłanie zgłoszenia do programu Women's Run e-mailem na adres womensrun@womensrun.pl, zawierającego: Imię i Nazwisko, e-mail lub telefon kontaktowy, nazwę Dzielnicy, w której Uczestnik chciałby trenować.
 8. Limit Uczestników jednego Treningu wynosi od 20 do 30 osób w zależności od miejsca, w którym są one przeprowadzane. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu takiej liczby zarejestrowanych Uczestników.
 9. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Treningu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom z nim powiązanymi, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji Treningów.
 10. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Treningu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
V. Polityka prywatności
 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane na potrzeby przesyłania informacji o Programie Women's Run, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne ABK Grupa. W każdym wypadku dane te będą używane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Treningów.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Copyright 2010-2014 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.